Z Vašeho krajiny nie je bohužiaľ možné zadať objednávku. United States

Naše predajne

Naše predajne

Umiestnenie našich predajní

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

 

Nakupovať v internetovom obchode www.balum.sk môžu fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:       Balum s.r.o.

                        Považské Podhradie č.2

                        Považská Bystrica 017 04

 

                        IČO: 4556013

                        IČ DPH: SK2023033947

Spoločnosť je zapísaná do OR OS Trenčín, odd. sro vl.č. 23014/R.

 

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Objednávanie tovaru

 

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu www.balum.sk. Tovar si môže objednať vyplnenním objednávky na internetovom obchode príp. e-mailom na adrese info@balum.sk.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. Po overení tovaru a jeho rezervácií na sklade bude kupujúcemu zaslané potvrdenie rezervácie tovaru. V prípade potreby overenia objednávky alebo doplnenia informácií môžu naši pracovníci kontaktovať kupujúceho kedykoľvek dodatočne telefonicky, príp. e-mailom.

Po potvrdení objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodný vzťah. Kupujúci za zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.  

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.

Objednávka musí obsahovať:

 

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefónne číslo alebo e-mailovú adresu

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí naviac obsahovať:

IČO kupujúceho

DIČ, prípadne IČ DPH kupujúceho

 

Platba za tovar

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru: poštou alebo kuriérom na dobierku, v hotovosti na mieste podnikania predávajúceho alebo na mieste a v čase dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácii tovaru na sklade. V prípade, ak Vám potvrdenie rezervácie pre účel úhrady nebude e-mailom doručené do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Ak predávajúci neobdrží platbu do 10 dní od potvrdenia objednávky, ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať zálohu za tovar v prípadoch kedy to on určí. Záloha bude splatná pred dodaním tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od obchodného vzťahu (zrušenie objednávky) bez udania závažných dôvodov nebude záloha vrátená kupujúcemu.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne v mieste podnikania predávajúceho, alebo mu bude doručený zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom, predávajúcim po vzájomnej dohode). Tovar bude odoslaný kupujúcemu v rámci lehoty uvedenej v internetovom obchode. Tovar označený NA SKLADE bude odoslaný kupujúcemu do 7 dní (platí pre pracovné dni). V ostatných prípadoch bude tovar odoslaný v lehote uvedenej v internetovom obchode pri danom tovare. V prípade platby vopred bankovým prevodom alebo platby zálohy sa dodacia lehota predlžuje o čas potrebný na prijatie platby. V prípadoch ak nie je predávajúci schopný dodať tovar v uvedených lehotách, neodkladne o tom informuje kupujúceho a zároveň informuje o náhradnom termíne odoslania. Kupujúci je povinný s ohľadom na množstvo a hmotnosť objednaného tovaru, zabezpečiť obslužné a uskladňovacie kapacity pre vyloženie tovaru. Pri neprevzatí zásielky, resp. pri opakovanom doručení je predávajúci oprávnený účtovať odberateľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli. Po odovzdaní tovaru na prepravu zodpovedá za prípadné škody na tovare prepravca. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať zásielku, škody na tovare hlásiť prepravcovi a vyhotoviť o tom záznam, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe tohto záznamu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť kupujúcemu odstránenie poškodenia tovaru, zľavu alebo inú kompenzáciu. V prípade nadrozmerného nákladu alebo v prípade ak kupujúci zvolí dopravu tovaru predávajúcim (Balum - Preprava) bude cena za dopravu stanovená osobitne a objednávka bude považovaná za potvrdenú až po tom, čo kupujúci akceptuje náklady za prepravu.

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ (ak zakúpený tovar nepoužíva pri výkone zamestnania, povolania alebo na podnikanie) má za predpokladu, že si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má v tomto období právo odskúšať tovar v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Svoje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy oznámi spotrebiteľ(kupujúci) formulárom na odstúpenie od zmluvy ktorý pošle na adresu predávajúceho (info@balum.sk). Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, nepoužívaný, kompletný vrátane príslušenstva spolu s dokladom o kúpe pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu hodnotu za tovar v lehote do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Kúpnu cenu vrátane dodatočných nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu vráti predávajúci kupujúcemu na ním zvolený bankový účet, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kupujúci znáša prepravné náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplny, náklady spojené s uvedením tovaru do jeho pôvodného stavu hradí kupujúci (spotrebiteľ).

Reklamačný poriadok

čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť BALUM s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa („kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením § 18, ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

2. Tento reklamačný poriadok musí byť v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni predávajúceho. Predávajúci ho zverejní aj na svojej internetovej stránke www.balum.sk

3. Reklamácie v prípade ak je kupujúcim právnická osoba sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v aktuálnom znení.

čl. II

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1. V zmysle § 619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

4. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka ), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

5. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

8. Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods.1 tohto článku prevzatím veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť v zmysle ust. § 621 Občianskeho zákonníka až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej opravy nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatie nového tovaru.

10. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

11. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

12. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

13. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody z neodborného používánia a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

čl. III

PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný, ak to okolnosti umožňujú predložiť nepoškodený tovar.

3. V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovaný predávajúcim alebo ním poverenou montážnou firmou, je kupujúci povinný k reklamácii doložiť:

- doklad o spôsobilosti montážnej firmy na vykonanie montáže

- doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania podkladových parametrov pre pokládku resp. inštaláciu podlahových, či iných krytín, interiérových dverí a zárubní (rovnosti, vlhkosti a teploty)

- v prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrov požadovaných zákazníkom (výkresy atypu a pod.), môže predávajúci pre posúdenie reklamácie požadovať od kupujúceho predloženie tejto dokumentácie

4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

čl. IV

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže v zmysle ust. § 622 ods.2 Občianskeho zákonníka namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo v zmysle ust. § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci ma rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

8. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie veci, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

9. Vyriešenie oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, v prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady ňou vzniknuté kupujúci.

10. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2018

Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (email: ars@soi.sk) prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5.  Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.