Z Vašeho krajiny nie je bohužiaľ možné zadať objednávku. United States

Naše predajne

Naše predajne

Umiestnenie našich predajní

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

 

Nakupovať v internetovom obchode www.balum.sk môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci:       Balum s.r.o.

                        Považské Podhradie č.2

                        Považská Bystrica 017 04

 

                        IČO: 4556013

                        IČ DPH: SK2023033947

Spoločnosť je zapísaná do OR OS Trenčín, odd. sro vl.č. 23014/R.

 

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Objednávanie tovaru

 

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu www.balum.sk. Tovar si môže objednať vyplnenním objednávky na internetovom obchode príp. e-mailom na adrese info@balum.sk.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. Po overení tovaru a jeho rezervácií na sklade bude kupujúcemu zaslané potvrdenie rezervácie tovaru. V prípade potreby overenia objednávky alebo doplnenia informácií môžu naši pracovníci kontaktovať kupujúceho kedykoľvek dodatočne telefonicky, príp. e-mailom.

Po potvrdení objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodný vzťah. Kupujúci za zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.  

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.

Objednávka musí obsahovať:

 

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefónne číslo alebo e-mailovú adresu

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí naviac obsahovať:

IČO kupujúceho

DIČ, prípadne IČ DPH kupujúceho

 

Platba za tovar

 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru: poštou alebo kuriérom na dobierku, v hotovosti na mieste podnikania predávajúceho alebo na mieste a v čase dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácii tovaru na sklade. V prípade, ak Vám potvrdenie rezervácie pre účel úhrady nebude e-mailom doručené do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Ak predávajúci neobdrží platbu do 10 dní od potvrdenia objednávky, ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať zálohu za tovar v prípadoch kedy to on určí. Záloha bude splatná pred dodaním tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od obchodného vzťahu (zrušenie objednávky) bez udania závažných dôvodov nebude záloha vrátená kupujúcemu.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne v mieste podnikania predávajúceho, alebo mu bude doručený zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom, predávajúcim po vzájomnej dohode). Tovar bude odoslaný kupujúcemu v rámci lehoty uvedenej v internetovom obchode. Tovar označený NA SKLADE bude odoslaný kupujúcemu do 7 dní (platí pre pracovné dni). V ostatných prípadoch bude tovar odoslaný v lehote uvedenej v internetovom obchode pri danom tovare. V prípade platby vopred bankovým prevodom alebo platby zálohy sa dodacia lehota predlžuje o čas potrebný na prijatie platby. V prípadoch ak nie je predávajúci schopný dodať tovar v uvedených lehotách, neodkladne o tom informuje kupujúceho a zároveň informuje o náhradnom termíne odoslania. Kupujúci je povinný s ohľadom na množstvo a hmotnosť objednaného tovaru, zabezpečiť obslužné a uskladňovacie kapacity pre vyloženie tovaru. Pri neprevzatí zásielky, resp. pri opakovanom doručení je predávajúci oprávnený účtovať odberateľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli. Po odovzdaní tovaru na prepravu zodpovedá za prípadné škody na tovare prepravca. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať zásielku, škody na tovare hlásiť prepravcovi a vyhotoviť o tom záznam, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe tohto záznamu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť kupujúcemu odstránenie poškodenia tovaru, zľavu alebo inú kompenzáciu. V prípade nadrozmerného nákladu alebo v prípade ak kupujúci zvolí dopravu tovaru predávajúcim (Balum - Preprava) bude cena za dopravu stanovená osobitne a objednávka bude považovaná za potvrdenú až po tom, čo kupujúci akceptuje náklady za prepravu.

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ (ak zakúpený tovar nepoužíva pri výkone zamestnania, povolania alebo na podnikanie) má za predpokladu, že si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má v tomto období právo odskúšať tovar v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Svoje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy oznámi spotrebiteľ(kupujúci) formulárom na odstúpenie od zmluvy ktorý pošle na adresu predávajúceho (info@balum.sk). Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, nepoužívaný, kompletný vrátane príslušenstva spolu s dokladom o kúpe pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu hodnotu za tovar v lehote do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Kúpnu cenu vrátane dodatočných nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu vráti predávajúci kupujúcemu na ním zvolený bankový účet, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kupujúci znáša prepravné náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplny, náklady spojené s uvedením tovaru do jeho pôvodného stavu hradí kupujúci (spotrebiteľ).

Reklamačné podmienky

Kupujúci môže reklamovať iba tovar zakúpený u predávajúceho. Štandardná dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci okrem vrátenia reklamovaného tovaru predávajúcemu doručiť žiadosť s popisom závad, ktoré boli na tovare zistené. Ďalej musí kupujúci vrátiť tovar kompletný, tak ako ho prevzal od predávajúceho a predložiť všetky dokumenty, ktoré mu odovzdal predávajúci pri predaji tovaru a na základe ktorých nadobudol tovar. Predávajúci vyrieši reklamáciu bez zbytočného odkladu najnesôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Vyriešenie oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, v prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady ňou vzniknuté kupujúci. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používánia a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.