Z Vašeho krajiny nie je bohužiaľ možné zadať objednávku. United States

Naše predajne

Naše predajne

Umiestnenie našich predajní

Prevádzkovateľom internetových stránok a obchodu balum.sk je spoločnosť Balum s.r.o., so sídlom Považské Podhradie 2, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 45560013, DIČ: 2023033947, IČ DPH: SK2023033947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.  23014/R (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.balum.sk a získané osobné údaje zákazníkov uchováva a spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z v znení neskorších predpisov.

Účel spracovania osobných údajov:

      vystavenie daňového dokladu – faktúry

-      doručenie tovaru a identifikácia zákazníka

-      potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty

-      evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke balum.sk

-      evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

-      zasielanie e-mailových marketingových správ

Medzi zhromažďované údaje patria osobné údaje zákazníka, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.Tieto osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne.

Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje žiadnym tretím stranám, okrem externých dopravcov v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:

Externí dopravcovia:

  • Slovenský Doručovací Systém s.r.o., so sídlom Družby 22
    974 01 Banska Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 17990/S. IČO: 45 497 885

  • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28  Ivánka pri Dunaji,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 3215/B. IČO: 31 329 217

  • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9
    975 99 Banská Bystrica 1, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.803/S. IČO: 36 631 124

Rozsah zákazníkom poskytovaných osobných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určený iný externý dopravca, ktorého názov a sídlo nie je možné vopred určiť. Prevádzkovateľ získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Práva a povinnosti zákazníka (dotknutej osoby)

Zákazník vyjadruje svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu balum.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je zákazník osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracovávaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca. Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny niektorých osobných údajov tieto zaktualizuje. Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o spracovávaní svojich osobných údajov, informácie o stave spracovávania svojich osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli získané jej osobné údaje, zoznam svojich osobných údajov ktoré sú predmetom spracovávania, opravu jej nesprávnych osobných údajov ktoré sú predmetom spracovávania a likvidáciu jej osobných údajov ktoré sú predmetom spracovávania.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou (list, elektronická pošta). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. elektronickou poštou na adrese info@balum.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Pravidlá ochrany osobných údajov uvedené na tejto stránke sú platné od 25.5.2018.